PUTTEN – SPORTACCOMMODATIEPLAN

Data

Heldere keuzes en een open sportpark 
Heldere keuzes en een open sportpark Vanuit een integraal kader wenst de gemeente Putten heldere beleidsmatige keuzes te maken ten aanzien van haar rol en verantwoordelijkheid inzake sportaccommodaties als basis voor een meerjarig investeringsprogramma. Tevens wenst de gemeente Putten haar sportpark de Putter Eng door te ontwikkelen tot een Open Sportpark. Een sportpark waarin ruimtelijke dwarsverbanden worden gelegd voor een goede maatschappelijke benutting, waarin samenwerking een vanzelfsprekendheid gaat vormen.

Keuzes en investeringen voor de toekomst
Putten streeft naar voldoende, adequate en goed toegankelijke sportaccommodaties als voorwaarde voor een optimale bijdrage van sport en bewegen aan een sociaal actieve samenleving in Putten. Sport en onderwijs zijn daarbij in ‘the lead’. De gemeente stuurt op sportief maatschappelijke prestaties. Een visie die is uitgewerkt in – veelal genormeerde – uitgangspunten voor de binnen- en buitensport als basis voor investeringsagenda 2018 – 2023.

Van Putter Eng naar Putter Open
De komende vijf jaar wordt een eerste stap gezet naar het meer ruimtelijk verbinden van het sportpark met zijn directe omgeving, van Putter Eng naar Putter Open. Het sportpark verkrijgt een multifunctioneel verenigingsgebouw voor de fietscross en andere gebruikers ter vervanging van de oude boerderij die slooprijp is. Ook de handboogschiethal wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Er komt een route over het sportpark ter afname van parkeerdruk, een betere interne routing en verbondenheid van de verschillende parkonderdelen. Het open karakter wordt versterkt met een beweegplein als uitnodiging aan de inwoner van Putten. De bereikbaarheid van het park wordt verbeterd door inzet van oversteekplaats met middengeleiders die aansluit op de langzaam verkeer route op het sportpark. Op de lange termijn (na 5 jaar) is de verwachting dat er meer ruimte op het sportpark komt door het vrijkomen van clubgebouwen. Dit geldt hoofdzakelijk voor het zuidelijke deel van het sportpark. Met het vrijkomen van deze locaties ontstaat er ruimte op het park voor functiemenging. De sportieve functie van sportpark Putter Eng kan ruimtelijk verweven worden met andere functies zoals werken, welzijn en wonen. Hierdoor integreert het sportpark met Putten en ontstaat er daadwerkelijk een open sportpark.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Putten
Product
Sportaccommodatieplan 2017+
Periode
Medio 2016 – begin 2017    
Programma
Opstellen kader sportaccommodatiebeleid, investeringsagenda en visie op doorontwikkeling sportpark Putter Eng tot Putter Open.
Status
Vastgesteld ter uitvoering

 

 

 

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten