NOORDWIJK – GROENE OUTDOORVISIE

Data

Samenhang en versterking bestaande structuren
Om te voorkomen dat sport in de openbare ruimte blijft hangen in, goed bedoelde, losse initiatieven en ruimtelijke kansen en aansluitingen gemist worden is er in Noordwijk een groene outdoorvisie opgesteld. Nu de sportparken op orde zijn, verschuift de aandacht naar de informele sportruimte. Verandering in het sportgedrag leidt tot een andere behoefte aan sportruimte. Men wil sport nabij, in de eigen buurt. Men wil sporten met vrienden in de directe leefomgeving op elk gegeven tijdstip. In de Groene outdoorvisie worden de verschillende initiatieven in onderlinge samenhang bij elkaar gebracht en wordt aansluiting gevonden bij de natuurlijke en ruimtelijke waarden van Noordwijk, in zowel recreatief als sportief opzicht.
Recreatief
Noordwijk beschikt over een fascinerende natuurlijke omgeving met veel vrij liggende voet- en fietspaden die enorm stimuleren om erop uit te gaan. Als recreatieve sporter wil je soepel door de openbare ruimte bewegen, zonder veel afleiding, barrières of een zoektocht naar het vervolg van je route. Daar valt op detailniveau winst te behalen. Zoals enkele punten waar het fietspad langs de Noordzeeroute landinwaarts duikt zonder goede duiding, natuurlijk verloop van de route. Of enkele grote pleinen met weinig uitstraling (Gat van Palace en Vuurtorenplein) die met mobiele en tijdelijke sportieve voorzieningen een duidelijke programmering kunnen krijgen. Het geheel kan versterkt worden met goede en strategisch gesitueerde basisvoorzieningen zoals watertappunten, goede fietsenstallingen en openbare oplaadpunten voor e-bikes en natuurlijke speelaanleidingen.
Sportief
Noordwijk beschikt over kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties. De kansen liggen de ruimtelijke verbinding van sporten, het anders inrichten van openbare ruimte in de woonwijken en de entrees richting het omliggende natuurgebied. Door een sportlint te creëren met extra trainingselementen om het informeel/ individueel sporten te ondersteunen, ontstaat er een Sport-as die alle sportfaciliteiten aan elkaar verbindt en sport meer zichtbaar maakt. Hoewel Noordwijk in een prachtige groene omgeving ligt, zijn sommige woonwijken erg versteend met weinig speelruimte voor de kleine kinderen. Dat verdient een impuls. De oude trimbaan in het duingebied kan met allure in ere hersteld worden. De oorspronkelijke natuurwaarden dienen hierbij hersteld te worden opdat het voordeel vormt voor natuur en sportieve recreatie. Sommige entrees van het duin/bos-gebied aan de Duinweg kunnen meer eenduidig en overzichtelijke uitstraling krijgen.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk
Product
Groene outdoorvisie
Periode
medio 2017 – begin 2018
Programma
Opstellen in integrale visie op sport en bewegen in openbare ruimte Noordwijk, optimalisatie sportinfrastructuur, realisatie sportief netwerk met bronpunten
Status
Vastgesteld ter uitvoering

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten