GELDERLAND – VITAAL SPORTPARK

Data

Het sportpark van de toekomst
Alhoewel de context van en vraag naar sport verandert, kan het sportpark een sleutelrol blijven vervullen in de lokale (sport)infrastructuur. Daarvoor moeten de sportparken zich gaan verbreden, niet alleen organisatorisch maar zeker ook fysiek. Het sportpark gaat dan meer onderdeel uitmaken van het dagelijkse maatschappelijke leven. Dat noemen we een vitaal en toekomstbestendig sportpark.
Een Vitaal Sportpark kenmerkt zich door:
1) functiemenging,
2) ruimtelijke integratie,
3) goede sportieve en maatschappelijke benutting,
4) openheid en
5) bestuurlijke vitaliteit.

Functiemenging vormt het ‘logische’ vervolg op het multifunctionele sportpark. Door functies te koppelen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben vervagen scheidslijnen, worden sportparken werkelijk ‘opengebroken’. Ruimtelijke integratie richt zich op het maken van sportieve en functionele verbindingen tussen de openbare ruimte, actieve verkeerroutes, groen- en recreatieve structuren en het sportpark. Een goede benutting betreft niet alleen de sportieve benutting maar zeker ook de maatschappelijke benutting. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden op het sportpark een plek om werkervaring op te doen en voor dagactiviteiten. Met meer en meer divers gebruik van het sportpark kunnen de hekken niet gesloten blijven.

Daarom kenmerkt een Vitaal Sportpark zich door openheid. Het sportpark is onderdeel van het maatschappelijke leven waarbij er uiteraard aandacht is voor de negatieve aspecten daarvan. Zonder een goed activiteitenaanbod en kader is een goede ruimtelijke inrichting kansloos. Deze drie eenheid van accommodatie + kader + activiteitenaanbod wordt kortweg aangeduid als bestuurlijke vitaliteit.

Van ambitie naar uitvoering
In opdracht van de provincie Gelderland heeft Sport en Ruimte een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de thema’s en ervaren knelpunten bij 16 Gelderse gemeenten bij de doorontwikkeling van sportparken tot vitale sportparken. Tevens heeft Sport en Ruimte het Vitaal Sportpak conceptueel uitgewerkt voor concrete toepassing in de praktijk. Uit het verkennende onderzoek blijkt dat tenminste 30% van de Gelderse gemeenten interesse heeft in de doorontwikkeling tot vitale sportparken. Soms vormt deze interesse vooralsnog een ambitie, soms is er reeds sprake van planvorming en in enkele gevallen van realisatie. Hierbij kan een achttal relevante thema’s worden onderscheiden. De volledige rapportage treft u hier

De conceptuele uitwerking van het Vitale Sportpark vormt een belangrijke inhoudelijke onderlegger voor de subsidieregeling Open Clubs en Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland.

Data

Opdrachtgever
Gemeente Gelderland
Product
Conceptuele uitwerking Vitaal Sportpark + verkennend onderzoek gemeenten in Gelderland
Periode
Najaar 2016 – begin 2017
Status
Promotie werkzaamheden binnen de provincie Gelderland van Vitaal Sportpark

Frees 9
1423 EK Uithoorn
Nederland

t: 06 21590617 / 06 52416680
e: info@sportenruimte.nl
w: www.sportenruimte.nl

Sport en Ruimte is lid van Vereniging Sport en Gemeenten